Pareiškimas dėl kokybės politikos

LIETUVOS POLICIJOS KRIMINALISTINIŲ TYRIMŲ CENTRO

VIRŠININKAS

 

 pareiškimas 

dėl kokybės politikos

 

2021-10-05 Nr. 140-IL-1515

Vilnius

 

Aš, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – Centras) viršininkas Tomas Butrimas, pareiškiu, kad visi tyrimai Centre atliekami nuosekliai ir griežtai laikantis kokybės vadybos sistemoje nustatytos tyrimų atlikimo tvarkos, užsakovų ir lanksčios akreditavimo srities valdymo reikalavimų. Centro kokybės vadybos sistemos politika – visus objektų tyrimus ir ekspertizes atlikti kompetentingai, nešališkai ir konfidencialiai, visuose veiklos etapuose, nuo objektų priėmimo ir laikymo iki ištyrimo, dokumentų įforminimo ir grąžinimo, atitinkant standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus.

Pareiškiu, kad:

1) Centro darbuotojai yra supažindinami su veikiančia kokybės vadybos sistema, žino savo konkrečius uždavinius ir vietą šioje sistemoje, vykdo visas instrukcijas ir procedūras, pateiktas Kokybės vadove.

2) Centre laikomasi nešališkumo principo ir Centro darbuotojai saugomi nuo komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, galinčio turėti įtakos tyrimų atlikimui ar rezultatų vertinimui.

Pasižadu:

1) Kiekvienam Centro darbuotojui sudaryti palankias darbo, kvalifikacijos tobulinimo,  priėjimo prie visų dokumentų, aprašančių kokybės vadybos sistemą, sąlygas ir griežtai reikalauti atsakomybės už jam pavestas užduotis.

2) Kontroliuoti kokybės vadybos sistemos atitiktį deklaruojamiems dokumentams, ją palaikyti ir nuolat gerinti.

Centras įsipareigoja lanksčią akreditavimo sritį taikyti laikydamasis savo ir Nacionalinio akreditacijos biuro reikalavimų, nustatytų akreditavimo lanksčios srities taikymui, ir tinkamai naudoti suteiktus įgaliojimus. 

Aš, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkas Tomas Butrimas, pareiškiu, kad aš ir visas mano vadovaujamas kolektyvas vykdys užsakovų užduotis laikydamasis standarto LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimų.

 

Viršininkas                                                                                                                                   

Tomas Butrimas

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-05