Pareiškimas dėl kokybės politikos

Lietuvos policijos kriminilastinių tyrimo centro viršininkas

Pareiškimas
Dėl kokybės politikos

2017-04-03 Nr. 140-KU-60
Vilnius

Aš, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro (toliau – Centras) viršininkas Darius Žvironas, pareiškiu, kad visi tyrimai Centre atliekami nuosekliai ir griežtai laikantis kokybės vadybos sistemoje nustatytos tyrimų atlikimo tvarkos ir užsakovų reikalavimų. Centro kokybės vadybos sistemos tikslas – visuose veiklos etapuose, nuo objektų pateikimo ir laikymo iki ištyrimo, dokumentų įforminimo ir grąžinimo, atitikti standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimus.

Pareiškiu, kad:

  1. Centro darbuotojai yra supažindinami su veikiančia kokybės vadybos sistema, žino savo konkrečius uždavinius ir vietą šioje sistemoje, vykdo visas instrukcijas ir procedūras, pateiktas Kokybės vadove.
  2. Centre laikomasi nešališkumo principo ir Centro darbuotojai saugomi nuo komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo, galinčio turėti įtakos tyrimų atlikimui ar rezultatų vertinimui.

Pasižadu:

  1. Kiekvienam Centro darbuotojui sudaryti palankias darbo, kvalifikacijos tobulinimo,  priėjimo prie visų dokumentų, aprašančių kokybės vadybos sistemą, sąlygas ir griežtai reikalauti atsakomybės už jam pavestas užduotis.
  2. Kontroliuoti kokybės vadybos sistemos atitiktį deklaruojamiems dokumentams, ją palaikyti ir nuolat gerinti.

Aš, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro viršininkas Darius Žvironas, pareiškiu, kad aš ir visas mano vadovaujamas kolektyvas vykdys užsakovų užduotis laikydamasis standarto LST EN ISO/IEC 17025:2005 reikalavimų.

Viršininkas Darius Žvironas
Paskutinė atnaujinimo data: 2017-10-13